June 2022: “Fairness-aware federated matrix factorization,” by Schuchang Liu, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Yongfeng Zhang, and Amélie Marian” accepted at RecSys’22

Our paper:  “Fairness-aware federated matrix factorization,” by Schuchang Liu, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Yongfeng Zhang, and Amélie Marian was accepted at RecSys’22